IMATRAN SEUDUN PERHOKALASTAJAT

PERHOKALASTUSTA, VAPOJEN RAKENTELUA, PERHOJEN SITOMISTA JA KAIKKEA MUUTA PERHOKALASTUKSEEN LIITTYVÄÄ

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§                        YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Imatran Seudun Perhokalastajat ja sen kotipaikka on Imatran kaupunki Kymen läänissä. Yhdistys on perustettu helmikuun 23. päivänä 1994 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.

2§                        SEURAN TARKOITUS

                                           Seuran tarkoituksena on perhokalastuksen ja perhonsidonnan harrastaminen ja kehittäminen jäsenistön keskuudessa sekä seuran tunnetuksi tekeminen edistämällä perhokalastustietoutta ja perhokalastusharrastusta seuran toiminta-alueella.

3§                        SEURAN TOIMINTAMUODOT

                                           Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1)      Toimeenpanemalla kokouksia sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, joissa selvitetään perhokalastukseen liittyviä kysymyksiä.

2)      Järjestämällä tilaisuuksia, joissa jäsenet saavat käytännön opastusta perhonheittotekniikassa ja välineiden käsittelyssä.

3)      Järjestämällä perhonsidontatilaisuuksia, joissa annetaan opastusta sidontatekniikasta, välineistä ja materiaaleista.

4)      Pyrkimällä parantamaan jäsenistön perhokalastusmahdollisuuksia:

- Hankkimalla tietoja kalastuspaikoista
- Järjestämällä kalastusretkiä, kilpailuja, näyttelyjä ym. samantapaista toimintaa

 

4§                        SEURAN JÄSENET

                                                         

Seuran varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä anomuksesta henkilön joka sitoutuu noudattamaan seuran ja keskusjärjestön sääntöjä ja päätöksiä. Alle 15-vuotiaat ovat juniorijäseniä.

Seuran jäsenen tulee olla hyvämaineinen ja hyviä kalastustapoja noudattava henkilö.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä ykityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Juniorijäsenellä ja kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

 

5§                        JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

                                                         

                                           Jäsen on velvollinen noudattamaan kalastusta harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruden seuran syyskokous vuosittain määrää. 
Jäsenmaksut voivat olla eri suuruisia eri jäsenryhmille. Johtokunta voi perustellusta hakemuksesta työttömyyden, sairauden varattomuuden tai muun vastaavan syyn takia vapauttaa jäsenen määräajaksi jäsenmaksusta.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista. Kannattavilta henkilö- tai yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua. 
Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran syyskokouksessa.

Säännösten noudattamisvelvoite

Jäsen on velvollinen noudattamaan seuran ja keskusjärjestön sääntöjen ja määräysten lisäksi perho- tai muuta kalastusta harrastaessaan kalastuslain ja –asetuksen määräyksiä. Hyvien kalastustapojen noudattamisvelvoite

Seuran jäsen on velvollinen noudattamaan hyviä käyttäytymis- ja kalastustapoja harrastustoiminnassaan:

1)      noudattamalla hyviä käyttäytymistapoja seuran järjestämissä tilaisuuksissa.

2)      noudattamalla itse hyviä käyttäytymistapoja kaikissa kalastuspaikoissa ja tarvittaessa opastamalla muita kalastajia hyvien kalastustapojen noudattamiseen.

 

6§                        SEURASTA EROAMINEN

 

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§                        SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

1)        laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen yhden vuoden ajalta;

2)        toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien käyttäytymis- ja kalastustapojen vastaisesti;

3)        rikkoo kalastusta koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä;

4)        toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti tai

5)        muutoin aiheuttaa haittaa seuran toiminnalle tai maineelle

 

Ennen päätöksen tekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiasta, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisena seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä ko päivää lukuun ottamatta.

 

Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

 

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

8§                       SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

 

                                           Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous syys-lokakuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää enne kokousta

1)      sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä paikkakunnan lehdessä, tai

2)      kirjallisena ilmoituksena jäsenille, tai

3)      seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

 

9§                       KEVÄTKOKOUSASIAT

                      Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)      valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

2)      todetaan kokouksen laillisuus;

3)      hyväksytään työjärjestys;

4)      esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

5)      päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

6)      toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali vuorovuosin;

7)      toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali;

8)      toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;

9)      vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten;

10)   päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta;

11)   vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;

12)   käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7§ mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi;

13)   valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä keskusjärjestön liittokokouksiin;

14)   käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

15)   päätetään keskusjärjestölle sekä muille toiminta-alueen kalastusseuroille tehtävistä esityksistä;

16)   käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

10§                     SYYSKOKOUSASIAT

Syyskokouksessa päätetään seuran talvikauden toiminnasta ja toimintajärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11§                      SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimuskokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsussa on voimassa mitä sääntöjen 8§:ssä on määrätty.

12§                      KOKOUSPÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13§                      SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä, juniorijäseniä ja kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamista, seuran purkamista tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14§                      SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kahta viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi päivää ennen kevätkokousta.

15§                      SEURAN JOHTOKUNTA

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa kevätkokouksen valitsema johtokunta. johtokuntaa kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja yhdeksi vuodeksi valitut kuusi (6) jäsentä. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi johtokunta valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16§                      PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17§                      SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

18§                      JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

1)      toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;

2)      olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3)      suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4)      vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.

5)      vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

6)      vastata jäsenliiton sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;

7)      nimetä edustajat keskusjärjestön kokouksiin, ellei seuran kevätkokous ole jo asiasta päättänyt;

8)      vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

9)      pitää seuran jäsenluetteloa;

10)   hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

11)   hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

12)   hyväksyä ja erottaa jäsenet;

13)   valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

14)   päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

15)   tehdä seuran toimintaan liittyvät sopimukset sekä

16)   ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin joita seuran etu vaatii.

 

19§                      SEURAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on sääntömuutosta kannatettava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

20§                      SEURAN PURKAMINEN

Jotta seuran purkaminen olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatettava seuran purkamista.

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran purkautumisesta on ilmoitettava keskusjärjestöön ja yhdistysrekisteriin.

21§                      MUUTA            

                                           Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.