IMATRAN SEUDUN PERHOKALASTAJAT

PERHOKALASTUSTA, VAPOJEN RAKENTELUA, PERHOJEN SITOMISTA JA KAIKKEA MUUTA PERHOKALASTUKSEEN LIITTYVÄÄ

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Imatran Seudun Perhokalastajat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä
Seura. Seuran kotipaikka on Imatra.
 
2 § Seuran tarkoitus ja laatu
Seuran tarkoituksena on perhokalastuksen ja perhonsidonnan harrastaminen ja kehittäminen jäsenistön
keskuudessa sekä Seuran tunnetuksi tekeminen edistämällä perhokalastustietoutta ja
perhokalastusharrastusta Seuran toiminta-alueella.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura:
1. Järjestää kokouksia sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, joissa selvitetään perhokalastukseen liittyviä kysymyksiä.
2. Järjestää tilaisuuksia, joissa jäsenet saavat käytännön opastusta perhonheittotekniikassa ja välineiden käsittelyssä.
3. Järjestää perhonsidontatilaisuuksia, joissa annetaan opastusta sidontatekniikasta, välineistä ja materiaaleista.
4. Pyrkii parantamaan jäsenistön perhokalastusmahdollisuuksia järjestämällä kalastusretkiä, kilpailuja, näyttelyjä ym. samantapaista toimintaa.
 
3 § Seuran jäsenet
Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy Seuran tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy
hakemuksesta Seuran hallitus. Alle 15-vuotiaat ovat juniorijäseniä.
Kannattavaksi henkilöjäseneksi Seuran hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi
yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee Seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai
kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä Seuran kokouksen
päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt Seuran toimintaa.
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Juniorijäsenellä ja kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta Seuran
kokouksissa.
 
4 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäsen on velvollinen suorittamaan Seuraan liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden
suuruuden Seuran vuosikokous vuosittain määrää.
Jäsenmaksut voivat olla eri suuruisia eri jäsenryhmille. Hallitus voi perustellusta hakemuksesta
työttömyyden, sairauden, varattomuuden tai muun vastaavan syyn takia vapauttaa jäsenen määräajaksi
jäsenmaksusta.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista. Kannattavilta henkilö- tai
yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua.
Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden
ja yhteisöjen osalta Seuran vuosikokouksessa.
 
5 § Hallitus
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-5 muuta
varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan
ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
6 § Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.
 
7 § Seuran tilikausi
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajalle
tarkastettavaksi vähintään kahta viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava
lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi päivää ennen vuosikokousta.
 
8 § Seuran kokoukset
Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Seuran
kokouksissa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni.
Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden avulla.
 
9 § Seuran kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta
jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
 
10 § Vuosikokous
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 
11 § Seuran ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan
aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa
asian käsittelyä vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimuskokouksen pitämisestä on esitettävä
kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa
vaatimuksen esittämisestä.
 
12 § Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle.
Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen,
tai rikkoo Seuran sääntöjä, kalastusta koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä.
 
13 § Seurasta erottaminen
Ennen päätöksen tekoa hallituksen on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen
asiasta, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Erotetulla on oikeus vedota Seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisena
Seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä ko. päivää
lukuun ottamatta.
 
14 § Seuran sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran vuosikokous. Ollakseen pätevä on sääntömuutosta
kannatettava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
 
15 § Seuran purkaminen
Jotta seuran purkaminen olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista
äänioikeutetuista jäsenistä on kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatettava seuran purkamista.
Jos Seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti
johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.