IMATRAN SEUDUN PERHOKALASTAJAT

PERHOKALASTUSTA, VAPOJEN RAKENTELUA, PERHOJEN SITOMISTA JA KAIKKEA MUUTA PERHOKALASTUKSEEN LIITTYVÄÄ

Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Imatran Seudun Perhokalastajat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä

Seura. Seuran kotipaikka on Imatra.

 

2 § Seuran tarkoitus ja laatu

 

Seuran tarkoituksena on perhokalastuksen ja perhonsidonnan harrastaminen ja kehittäminen jäsenistön

keskuudessa sekä Seuran tunnetuksi tekeminen edistämällä perhokalastustietoutta ja

perhokalastusharrastusta Seuran toiminta-alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura:

1. Järjestää kokouksia sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, joissa selvitetään perhokalastukseen

liittyviä kysymyksiä.

2. Järjestää tilaisuuksia, joissa jäsenet saavat käytännön opastusta perhonheittotekniikassa ja välineiden

käsittelyssä.

3. Järjestää perhonsidontatilaisuuksia, joissa annetaan opastusta sidontatekniikasta, välineistä ja

materiaaleista.

4. Pyrkii parantamaan jäsenistön perhokalastusmahdollisuuksia järjestämällä kalastusretkiä, kilpailuja,

näyttelyjä ym. samantapaista toimintaa.

3 § Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy Seuran tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy

hakemuksesta Seuran hallitus. Alle 15-vuotiaat ovat juniorijäseniä.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi Seuran hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi

yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee Seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai

kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä Seuran kokouksen

päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt Seuran toimintaa.

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Juniorijäsenellä ja kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta Seuran

kokouksissa.

4 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäsen on velvollinen suorittamaan Seuraan liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden

suuruuden Seuran vuosikokous vuosittain määrää.

Jäsenmaksut voivat olla eri suuruisia eri jäsenryhmille. Hallitus voi perustellusta hakemuksesta

työttömyyden, sairauden, varattomuuden tai muun vastaavan syyn takia vapauttaa jäsenen määräajaksi

jäsenmaksusta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista. Kannattavilta henkilö- tai

yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua.

 

Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden

ja yhteisöjen osalta Seuran vuosikokouksessa.

5 § Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-5 muuta

varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee

keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan

ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan

varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen

jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

7 § Seuran tilikausi

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajalle

tarkastettavaksi vähintään kahta viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava

lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi päivää ennen vuosikokousta.

8 § Seuran kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Seuran

kokouksissa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee

kokouksen puheenjohtajan ääni.

Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden avulla.

9 § Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta

jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10 § Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi

ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille

vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen

ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Seuran ylimääräinen kokous

 

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan

aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa

asian käsittelyä vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimuskokouksen pitämisestä on esitettävä

kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa

vaatimuksen esittämisestä.

12 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle.

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen,

tai rikkoo Seuran sääntöjä, kalastusta koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä.

13 § Seurasta erottaminen

Ennen päätöksen tekoa hallituksen on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen

asiasta, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota Seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisena

Seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä ko. päivää

lukuun ottamatta.

14 § Seuran sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran vuosikokous. Ollakseen pätevä on sääntömuutosta

kannatettava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

15 § Seuran purkaminen

Jotta seuran purkaminen olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista

äänioikeutetuista jäsenistä on kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatettava seuran purkamista.

Jos Seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti

johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.